Articolul 6 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova. Misiunea, funcţiile de bază şi atribuţiile principale ale organului central de specialitate în domeniul aviaţiei civile

(1) Misiunea organului central de specialitate în domeniul aviaţiei civile constă în elaborarea şi promovarea politicii de stat în domeniul aviaţiei civile.

(2) Funcţiile de bază ale organului central de specialitate în domeniul aviaţiei civile sînt elaborarea, asigurarea implementării, monitorizarea, evaluarea şi raportarea asupra realizării politicii de stat pentru dezvoltarea durabilă a ramurii aviaţiei civile în condiţiile siguranţei zborurilor, ale securităţii aeronautice şi ale calităţii serviciilor prestate.

(3) În vederea realizării misiunii şi a funcţiilor de bază, organul central de specialitate în domeniul aviaţiei civile are următoarele atribuţii principale:

a) elaborează şi prezintă Guvernului pentru aprobare documente de politici care să conţină vectorii de dezvoltare a aviaţiei civile, precum şi proiecte de legi şi de alte acte normative de implementare a acestora;

b) prezintă Guvernului pentru aprobare, la propunerea autorităţii administrative de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile, politica de siguranţă şi Programul naţional de siguranţă a zborurilor, emite reglementări specifice privind raportarea şi investigarea tehnică a evenimentelor de aviaţie civilă, precum şi privind desfăşurarea activităţilor de căutare şi salvare a aeronavelor civile în cazul accidentelor şi incidentelor aeronautice produse pe teritoriul Republicii Moldova;

c) elaborează şi prezintă Guvernului pentru aprobare proiecte de acte normative privind facilitarea transporturilor aeriene, protecţia consumatorilor, protecţia mediului şi accesul la piaţa serviciilor în domeniul aeronautic, precum şi emite acte normative de punere în aplicare a acestora;

d) înaintează spre aprobare Guvernului proiectele tratatelor internaţionale în domeniul aviaţiei civile, conform Legii nr.595/1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova;

e) reprezintă Republica Moldova în relaţiile cu organismele internaţionale ale aviaţiei civile şi cu autorităţile similare din alte state pe sarcinile ce ţin de elaborarea şi promovarea politicii în domeniul aviaţiei civile şi/sau în domeniul desfăşurării operaţiunilor de căutare şi salvare şi de investigaţie tehnică în cazul accidentelor şi incidentelor din aviaţia civilă;

f) adoptă măsurile necesare pentru asigurarea desfăşurării operaţiunilor de căutare şi salvare şi de investigaţie tehnică în cazul accidentelor şi incidentelor din aviaţia civilă produse pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi participă la investigaţia accidentelor şi incidentelor din aviaţia civilă produse pe teritoriul altor state în care sînt implicate aeronavele civile înmatriculate în Republica Moldova;

g) prezintă Guvernului pentru aprobare metodologia de calculare a tarifelor pentru serviciile aeroportuare şi de navigaţie aeriană şi cuantumul acestor tarife;

h) adoptă măsurile necesare privind protecţia consumatorilor în domeniul aviaţiei civile;

i) prezintă Guvernului pentru aprobare regulamentul de organizare şi funcţionare, structura şi efectivul-limită ale autorităţii administrative de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile.

(4) Organul central de specialitate în domeniul aviaţiei civile poate delega unele dintre funcţiile sau atribuţiile sale către autorităţile administrative din subordine, precum şi către organismele tehnice specializate.

(5) Organul central de specialitate în domeniul aviaţiei civile dispune de subdiviziune specializată pentru realizarea competenţelor stabilite de prezentul cod, dotată cu personal de calificare corespunzătoare.

Art 6 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №301 din 21.12.2017, versiune în vigoare din 27.07.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului