Articolul 36 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova. Utilizarea infrastructurii aeroportuare

(1) Mărimea tarifelor pentru serviciile aeroportuare se aprobă de organul central de specialitate din domeniul aviaţiei civile în baza metodologiei aprobate de Guvern. Utilizatorii aerodromului/aeroportului/heliportului au obligaţia de a achita operatorului aerodromului/aeroportului/heliportului tarifele pentru utilizarea aerodromului/aeroportului/heliportului. Operatorul aerodromului/aeroportului/ heliportului sau reprezentantul său are dreptul să reţină decolarea oricărei aeronave pînă în momentul cînd operatorul aeronavei achită tarifele aeroportuare şi datoriile restante pentru serviciile prestate sau prezintă o garanţie adecvată de plată a acestora acceptabilă pentru operatorul aerodromului/aeroportului/heliportului.

(2) Scutirile de la achitarea tarifelor prevăzute la alin. (1) şi modul de compensare a cheltuielilor legate de prestarea serviciilor aeroportuare pentru zborurile aeronavelor scutite se stabilesc de Guvern.

(3) În cazul în care un aeroport este supraîncărcat sau întîmpină probleme de capacitate, organul central de specialitate în domeniul aviaţiei civile asigură alocarea sloturilor orare pe baza principiilor transparenţei, neutralităţii şi nediscriminării. Condiţiile şi modul de alocare a sloturilor orare se aprobă de Guvern.

(4) În scopul asigurării unui mediu concurenţial, operatorul aeroportului este obligat să asigure o modalitate nediscriminatorie a tratării utilizatorilor aeroportuari, în conformitate cu cele mai bune practici internaţionale şi cu legislaţia concurenţială.

(5) Autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile certifică toate activităţile privind serviciile de deservire la sol (handling).

(6) Organul central de specialitate în domeniul aviaţiei civile ia măsurile necesare pentru a asigura:

a) accesul liber pe piaţă al prestatorilor de servicii de deservire la sol (handling), pentru furnizarea de asemenea servicii către terţe părţi, dacă deţin un certificat eliberat de autoritatea administrativă de implementare și realizare a politicilor în domeniul aviației civile;

b) libertatea handlingului propriu al operatorului aerian.

(7) Dacă pentru un aeroport anumite constrîngeri specifice spaţiului sau capacităţii disponibile, ce apar din cauza aglomeraţiei şi a procentului de utilizare a spaţiului, fac imposibilă deschiderea pieţei şi/sau punerea în aplicare a handlingului, organul central de specialitate în domeniul aviaţiei civile poate introduce unele limitări în temeiul normelor stabilite de Guvern.

(8) Alte activităţi decît cele prevăzute de prezentul cod şi de actele normative subordonate pot fi desfăşurate în zone de securitate cu acces limitat ale aeroporturilor cu condiţia respectării cerinţelor în domeniul securităţii aeronautice şi al transportului aerian al bunurilor periculoase. Iniţierea activităţilor de întreprinzător în zonele de securitate cu acces limitat ale aeroporturilor este posibilă cu notificarea prealabilă a autorităţii administrative de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile.

Art 36 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №301 din 21.12.2017, versiune în vigoare din 27.07.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului