Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova. Anexa nr. 3. Cerinţe esenţiale privind operaţiunile de zbor

I. Generalităţi

1. Un zbor nu poate fi efectuat dacă membrii echipajului şi, după caz, restul personalului operaţional implicat în pregătirea şi executarea zborului nu cunosc legile, normele şi procedurile aplicabile, care sînt relevante pentru îndeplinirea sarcinilor lor şi care au fost stabilite pentru zonele care urmează să fie traversate, pentru aerodromurile a căror folosire este prevăzută şi mijloacele de navigaţie aeriană aferente.

2. Un zbor trebuie efectuat astfel încît să fie urmate procedurile operaţionale stabilite în manualul de zbor sau, după caz, în manualul de operaţiuni, în vederea pregătirii şi executării zborului. Pentru a facilita acest lucru, membrii echipajului trebuie să aibă la dispoziţie un sistem de liste de verificare pe care să-l poată folosi, după caz, în toate fazele operării aeronavei, în condiţii şi situaţii normale, anormale şi de urgenţă. Trebuie stabilite proceduri pentru orice situaţie de urgenţă previzibilă în mod rezonabil.

3. Înainte de fiecare zbor trebuie definite rolurile şi obligaţiile fiecărui membru al echipajului. Pilotul comandant trebuie să răspundă de operarea şi siguranţa aeronavei, precum şi de siguranţa tuturor membrilor echipajului, a călătorilor şi a încărcăturii aflate la bord.

4. Articolele sau substanţele care pot prezenta un risc semnificativ pentru sănătate, siguranţă, bunuri sau mediu, cum ar fi mărfurile periculoase, armele şi muniţiile, nu pot fi transportate de nicio aeronavă, cu excepţia cazului în care se aplică instrucţiuni şi proceduri de diminuare a riscurilor aferente.

5. Toate datele, documentele, înregistrările şi informaţiile necesare care ţin de evidenţa respectării condiţiilor stabilite la pct. 14 trebuie să fie păstrate pentru fiecare zbor în parte şi să rămînă disponibile pentru o perioadă de timp minimă, compatibilă cu tipul operaţiunii.

II. Pregătirea zborului

6. Un zbor nu poate fi început înainte de a se fi demonstrat, folosindu-se toate modalităţile rezonabile disponibile, că sînt satisfăcute următoarele condiţii:

1) facilităţile adecvate necesare în mod direct pentru zbor şi pentru operarea în condiţii de siguranţă a aeronavei, inclusiv mijloacele de comunicare şi echipamentele de navigaţie, sînt disponibile pentru efectuarea zborului, avînd în vedere documentaţia disponibilă a serviciilor de informare aeronautică;

2) echipajul trebuie să cunoască, iar călătorii trebuie să fie informaţi cu privire la amplasarea şi folosirea echipamentelor de urgenţă. Echipajului şi călătorilor trebuie să li se pună la dispoziţie informaţii suficiente privind procedurile de urgenţă şi folosirea echipamentului de siguranţă din cabină, utilizînd mijloace de informare specifice;

3) pilotul comandant trebuie să se asigure că:

a) aeronava îndeplineşte condiţiile de navigabilitate, în conformitate cu capitolul VI;

b) dacă este cazul, aeronava este înmatriculată corespunzător şi că certificatele doveditoare necesare se află la bordul aeronavei;

c) instrumentele şi echipamentele specificate în capitolul V, necesare pentru efectuarea zborului, sînt instalate în aeronavă şi sînt operaţionale, cu excepţia cazului în care în lista echipamentului minim (MEL) sau într-un document echivalent este prevăzută o derogare de la această cerinţă;

d) masa aeronavei şi amplasarea centrului său de greutate permit efectuarea zborului în limitele prevăzute în documentaţia de navigabilitate;

e) toate bagajele transportate în cabină şi în cală, precum şi încărcătura au fost încărcate şi fixate corespunzător; şi

f) restricţiile prevăzute în capitolul IV privind operarea aeronavei nu vor fi depăşite în niciun moment al zborului;

4) trebuie să fie puse la dispoziţia echipajului informaţii privind condiţiile meteorologice pentru aerodromurile de origine, de destinaţie şi, după caz, cele de rezervă, precum şi condiţiile pentru ruta urmată. Trebuie să se acorde o atenţie deosebită condiţiilor atmosferice cu potenţial de risc;

5) în cazul zborurilor efectuate în condiţii de givraj, cunoscute sau prevăzute, aeronava trebuie să fie certificată, echipată şi/sau tratată pentru operarea în siguranţă în asemenea condiţii;

6) în cazul zborurilor bazate pe regulile de zbor la vedere, condiţiile meteorologice de-a lungul rutei care va fi urmată trebuie să permită respectarea acestor reguli de zbor. În cazul zborurilor bazate pe regulile de zbor instrumental, trebuie selectate o destinaţie şi, dacă este cazul, un aerodrom/aerodromuri de rezervă unde poate ateriza aeronava, ţinînd seama, în special, de prognozele meteorologice, disponibilitatea echipamentului de navigaţie aeriană, disponibilitatea mijloacelor la sol şi procedurile privind zborul instrumental aprobate de statul pe teritoriul căruia se află aeroportul de destinaţie şi/sau cel de rezervă;

7) cantitatea de combustibil şi de ulei aflată la bord trebuie să fie suficientă pentru efectuarea zborului în condiţii de siguranţă, ţinînd seama de condiţiile meteorologice, de orice element care poate afecta funcţionarea aeronavei şi de orice întîrzieri care sînt prevăzute în timpul zborului. De asemenea, trebuie transportată o rezervă de combustibil pentru cazurile neprevăzute. Dacă este cazul, trebuie stabilite proceduri pentru gestionarea combustibilului în timpul zborului.

III. Operaţiunile de zbor

7. În ceea ce priveşte operaţiunile de zbor, trebuie respectate următoarele condiţii:

1) în funcţie de tipul aeronavei, în timpul decolării şi aterizării, precum şi atunci cînd pilotul comandant o consideră necesar din motive de siguranţă, fiecare membru al echipajului trebuie să fie aşezat la postul său şi să folosească sistemele de asigurare prevăzute, ţinînd seama de tipul aeronavei;

2) în funcţie de tipul de aeronavă, toţi membrii echipajului care sînt de serviciu în cabina de pilotaj trebuie să se afle şi să rămînă la posturi, cu centurile fixate, cu excepţia deplasărilor pentru satisfacerea necesităţilor fiziologice sau soluţionarea celor operaţionale;

3) în funcţie de tipul de aeronavă şi de tipul de operaţiune, înainte de decolare şi de aterizare, în timpul rulării pe pistă şi în orice moment în care se consideră necesar din motive de siguranţă, pilotul comandant trebuie să se asigure că fiecare călător este aşezat şi are centura fixată în mod corespunzător;

4) zborurile trebuie efectuate astfel încît să se menţină distanţa necesară faţă de alte aeronave şi să se asigure evitarea obstacolelor în toate fazele zborului. Distanţa dintre aeronave trebuie să fie cel puţin egală cu cea cerută de normele aeronautice aplicabile;

5) este interzisă continuarea zborului în cazul în care condiţiile cunoscute nu mai sînt cel puţin echivalente cu cele din capitolul II. De asemenea, în cazul unui zbor efectuat pe baza regulilor de zbor instrumental, este interzisă continuarea apropierii de un aerodrom sub anumite înălţimi specificate sau după atingerea unei anumite poziţii, în cazul în care nu se întrunesc criteriile de vizibilitate prevăzute;

6) în caz de urgenţă, pilotul comandant trebuie să se asigure că toţi călătorii sînt informaţi cu privire la procedura de urgenţă aplicabilă pentru circumstanţele date;

7) pilotul comandant trebuie să ia toate măsurile necesare în vederea reducerii consecinţelor pe care un comportament perturbator al călătorilor îl poate avea asupra zborului;

8) este interzisă rularea aeronavelor în zona de manevră a unui aerodrom sau punerea în funcţiune a rotorului acestora, dacă persoana aflată la comandă nu deţine calificările necesare;

9) trebuie folosite procedurile aplicabile pentru gestionarea combustibilului în timpul zborului, dacă este cazul.

IV. Performanţele aeronavelor şi restricţiile

privind operarea acestora

8. Aeronava trebuie operată în conformitate cu documentaţia sa de navigabilitate şi cu toate procedurile operaţionale şi restricțiile aferente, astfel cum sînt descrise acestea în manualul de zbor aprobat sau în documentaţia echivalentă, după caz. Manualul de zbor sau documentaţia echivalentă trebuie pusă la dispoziţia echipajului şi actualizată pentru fiecare aeronavă.

9. Aeronava trebuie operată în conformitate cu documentaţia aplicabilă privind protecţia mediului.

10. Este interzisă începerea sau continuarea unui zbor dacă performanţele necesare aeronavei, calculate ţinînd seama de toţi factorii care afectează în mod semnificativ nivelul său de performanţă, nu permit executarea tuturor fazelor zborului în limita distanţelor/zonelor de zbor şi a distanţelor de ocolire a obstacolelor, stabilite pentru masa operaţională prevăzută. Factorii de performanţă care influenţează în mod semnificativ decolarea, zborul pe rută şi apropierea/aterizarea sînt, în special:

1) procedurile operaţionale;

2) altitudinea barometrică a aerodromului;

3) temperatura;

4) vîntul;

5) dimensiunea, înclinaţia şi starea zonei de decolare/aterizare; şi

6) starea fuzelajului, a grupului motopropulsor sau a sistemelor, ţinînd seama de posibilele deteriorări.

11. Astfel de factori trebuie luaţi în considerare fie în mod direct, ca parametri operaţionali, fie în mod indirect, ca toleranţe sau marje, care pot fi prevăzute în cursul planificării datelor privind performanţa, în funcţie de tipul operaţiunii.

V. Instrumente, date şi echipamente

12. O aeronavă trebuie să fie echipată cu toate echipamentele de navigaţie, de comunicare şi alte echipamente necesare pentru zborul planificat, ţinînd seama de reglementările de trafic aerian şi de normele aeronautice aplicabile în toate fazele zborului.

13. Dacă este cazul, aeronava trebuie să fie echipată cu toate echipamentele de siguranţă, medicale, de evacuare şi de supravieţuire necesare, ţinînd seama de riscurile asociate zonelor de operare, rutelor de zbor, altitudinii de zbor şi duratei zborului.

14. Toate datele necesare pentru efectuarea zborului de către echipaj trebuie să fie actualizate şi să fie disponibile la bordul aeronavei, ţinînd seama de normele de trafic aerian aplicabile, de normele aeronautice aplicabile, de altitudinile de zbor şi de zonele de operare.

VI. Continuitatea navigabilităţii

15. Aeronava poate fi operată doar dacă:

1) aeronava se află în stare de navigabilitate;

2) echipamentul operaţional şi echipamentul de salvare necesare pentru zborul planificat sînt în stare de funcţionare;

3) documentul care atestă navigabilitatea aeronavei este valabil; şi

4) întreţinerea aeronavei este efectuată în conformitate cu programul său de întreţinere.

16. Înaintea fiecărui zbor sau a fiecărei serii de zboruri consecutive, aeronava trebuie verificată, prin intermediul unui control înaintea zborului, pentru a determina dacă este aptă pentru zborul planificat.

17. Programul de întreţinere trebuie să conţină, în deosebi, sarcini şi intervale de întreţinere, în special cele declarate obligatorii în instrucţiunile referitoare la continuitatea navigabilităţii.

18. Aeronava poate fi operată doar dacă este întreţinută şi repusă în serviciu de persoane sau organizaţii calificate în acest sens. Documentul semnat de repunere în serviciu trebuie să conţină, în special, detaliile principale privind operaţiile de întreţinere efectuate.

19. Toate înregistrările care demonstrează navigabilitatea aeronavei trebuie păstrate pînă în momentul în care informaţiile pe care le conţin sînt înlocuite cu informaţii noi, echivalente ca arie de acoperire şi nivel de detaliere, dar nu mai puţin de 24 de luni în cazul documentelor de întreţinere detaliate. În cazul aeronavelor închiriate, toate documentele care demonstrează navigabilitatea aeronavei trebuie păstrate cel puţin pe durata perioadei de închiriere.

20. Toate modificările şi reparaţiile trebuie să respecte cerinţele esenţiale de navigabilitate. Datele justificative care demonstrează respectarea cerinţelor de navigabilitate trebuie păstrate.

VII. Membrii echipajului

21. Numărul membrilor şi componenţa echipajului trebuie stabilite ţinînd seama de:

1) limitările de certificare a aeronavei, inclusiv, dacă este aplicabilă, demonstraţia de evacuare de urgenţă relevantă;

2) configuraţia aeronavei; şi

3) tipul şi durata operaţiunilor.

22. Membrii echipajului de cabină trebuie:

1) să fie pregătiţi şi verificaţi periodic în vederea atingerii şi menţinerii unui nivel adecvat de competenţă în îndeplinirea atribuţiilor lor legate de asigurarea siguranţei; şi

2) să fie verificaţi periodic în ceea ce priveşte aptitudinea medicală de a-şi îndeplini în condiţii de siguranţă atribuţiile legate de asigurarea siguranţei. Conformitatea trebuie demonstrată printr-o verificare adecvată, bazată pe cele mai bune practici de medicină aeronautică.

23. Pilotul comandant trebuie să deţină autoritatea de a da toate comenzile şi de a lua toate măsurile necesare pentru a asigura operarea şi siguranţa aeronavei şi a persoanelor şi/sau a bunurilor transportate de aceasta.

24. Într-o situaţie de urgenţă care pune în pericol operarea sau siguranţa aeronavei şi/sau a persoanelor aflate la bord, pilotul comandant trebuie să ia toate măsurile pe care le consideră necesare în interesul siguranţei. Atunci cînd aceste măsuri presupun încălcarea normelor sau a procedurilor locale, pilotul comandant trebuie să fie responsabil de informarea fără întîrziere a autorităţii locale competente.

25. Este interzisă simularea situaţiilor anormale de urgenţă dacă aeronava transportă călători sau mărfuri.

26. Niciun membru al echipajului nu trebuie să permită deteriorarea capacităţii sale de a-şi îndeplini atribuţiile sau de a lua decizii în măsura în care siguranţa zborului ar putea fi pusă în pericol de efectele oboselii, ţinînd seama, inter alia, de oboseala acumulată, privarea de somn, numărul de sectoare zburate, turele de noapte sau schimbările de fus orar. Perioadele de odihnă trebuie să acorde timp suficient pentru ca membrii echipajului să-şi revină după efectele turelor anterioare şi să fie odihniţi la începutul următoarei perioade de serviciu pentru zbor.

27. Membrii echipajului nu trebuie să-şi îndeplinească sarcinile la bordul aeronavei dacă se află sub influenţa unor substanţe psihotrope sau a alcoolului ori dacă nu sînt apţi să le îndeplinească din cauza unei răni, a oboselii, a acţiunii unor medicamente, a unei boli sau în alte asemenea cazuri.

VIII. Cerinţe suplimentare privind operarea în scopuri comerciale

şi operarea aeronavelor complexe motorizate

28. Operarea în scopuri comerciale şi operarea aeronavelor complexe motorizate pot avea loc doar dacă sînt întrunite următoarele condiţii:

1) operatorul trebuie să deţină, direct sau indirect prin intermediul unor contracte, mijloacele necesare pentru amploarea şi sfera operaţiunilor. Printre aceste mijloace se numără, fără însă a se limita la acestea, următoarele: aeronavă, facilităţi, structură de administrare, personal, echipamente, documentaţie privind sarcinile, responsabilităţile şi procedurile, acces la datele relevante şi ținere a evidenței;

2) operatorul trebuie să folosească doar personal calificat şi pregătit în mod corespunzător, să pună în aplicare şi să menţină programe de pregătire şi de verificare pentru membrii echipajului şi pentru alte categorii de personal implicate;

3) operatorul trebuie să stabilească lista echipamentului minim sau un document echivalent, ţinînd seama de următoarele:

a) documentul trebuie să prevadă funcţionarea aeronavei în condiţii specifice, în care anumite instrumente, echipamente sau funcţiuni sînt inoperative la începutul zborului;

b) documentul trebuie pregătit separat pentru fiecare aeronavă, ţinînd seama de condiţiile operaţionale şi de întreţinere ale operatorului; şi

c) lista echipamentului minim trebuie să se bazeze pe lista master a echipamentului minim, în cazul în care aceasta este disponibilă, şi nu trebuie să fie mai puţin restrictivă decît lista master a echipamentului minim;

4) operatorul trebuie să creeze şi să menţină un sistem de administrare pentru a garanta respectarea acestor cerinţe esenţiale de operare şi să urmărească îmbunătăţirea continuă a acestui sistem; şi

5) operatorul trebuie să dezvolte şi să menţină un program de prevenire a accidentelor și de siguranţă, care să includă un program de raportare a evenimentelor, ce trebuie folosit de sistemul de administrare pentru a contribui la obiectivul îmbunătăţirii permanente a siguranţei operaţiunilor.

29. Operarea în scopuri comerciale şi operarea aeronavelor complexe motorizate trebuie să fie efectuate doar în conformitate cu manualul de operaţiuni al operatorului respectiv. Un astfel de manual trebuie să conţină toate instrucţiunile, informaţiile şi procedurile necesare pentru toate aeronavele operate şi pentru ca personalul implicat în operaţiuni să-şi îndeplinească atribuţiile. Trebuie specificate limitările privind timpul de zbor, timpul de serviciu pentru zbor şi timpul de odihnă pentru membrii echipajului. Manualul de operaţiuni şi reviziile acestuia trebuie să fie conforme cu manualul de zbor aprobat şi trebuie modificate ori de cîte ori este necesar.

30. Operatorul trebuie să instituie procedurile adecvate pentru a reduce consecinţele pe care un comportament perturbator al călătorilor le poate avea asupra operării în condiţii de siguranţă a aeronavei.

31. Operatorul trebuie să dezvolte şi să menţină programe de securitate adaptate aeronavei şi tipului de operaţiuni, care să includă, în special:

1) securitatea compartimentului echipajului de zbor;

2) o listă de verificare pentru procedura de cercetare a aeronavei;

3) programe de pregătire;

4) protejarea sistemelor electronice şi computerizate pentru a preveni interferenţele şi perturbarea intenţionată a sistemului; şi

5) raportarea actelor de intervenţie ilegală.

În cazul în care măsurile de securitate pot afecta negativ siguranţa operaţiunilor, trebuie evaluate riscurile şi trebuie găsite proceduri adecvate pentru a reduce riscurile în ceea ce priveşte siguranţa; în acest sens, ar putea fi necesară folosirea unui echipament specializat.

32. Operatorul trebuie să desemneze un pilot comandant din cadrul echipajului de zbor.

33. Prevenirea oboselii trebuie asigurată prin folosirea unui sistem de planificare. Pentru fiecare zbor sau serie de zboruri, o astfel de planificare trebuie să conţină timpul de zbor, timpul de serviciu pentru zbor, timpul de serviciu şi de odihnă adaptate. Limitele stabilite în cadrul planificării trebuie să ţină seama de toţi factorii relevanţi care contribuie la starea de oboseală cum ar fi, în special, numărul de sectoare parcurse, schimbarea fusului orar, privarea de somn, dereglarea ritmului circadian, orele de noapte, poziţionarea, perioadele de serviciu cumulate într-o anumită perioadă de timp, distribuirea atribuţiilor alocate între membrii echipajului, precum şi punerea la dispoziţie a unui echipaj mai numeros.

34. Atribuţiile specificate în pct. 15, 18 şi 19 din prezenta anexă trebuie să fie controlate de o organizaţie responsabilă de continuitatea navigabilităţii, care trebuie să îndeplinească, pe lîngă cerinţele din anexa nr. 1 pct. 8, următoarele condiţii:

1) organizaţia trebuie să fie calificată pentru întreţinerea produselor, pieselor şi echipamentelor de care este responsabilă sau trebuie să fi încheiat un contract cu o organizaţie calificată pentru întreţinerea acestora; şi

2) organizaţia trebuie să întocmească un manual al organizaţiei care să furnizeze, în vederea utilizării de către personalul implicat şi a orientării acestuia, o descriere a tuturor procedurilor de menţinere a navigabilităţii ale organizaţiei şi care să includă, dacă este cazul, o descriere a procedurilor administrative stabilite între organizaţie şi organizaţia de întreţinere autorizată.

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021