Articolul 138 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova. Drepturile şi obligaţiile părinţilor sau altor reprezentanţi legali ai copiilor şi elevilor

(1) Părinţii sau alţi reprezentanţi legali ai copiilor şi elevilor au dreptul:

a) să aleagă instituţia de învăţămînt în care să înscrie copilul;

b) să participe la întocmirea programului de activitate al instituţiei de învăţămînt;

c) să solicite respectarea drepturilor şi libertăţilor copilului în instituţia de învăţămînt;

d) să ia cunoştinţă de organizarea şi conţinutul procesului de învăţămînt, precum şi de rezultatele evaluării cunoştinţelor copiilor lor, în conformitate cu regulamentele instituţionale;

e) să aleagă şi să fie aleşi în organele administrative şi consultative ale instituţiei de învăţămînt;

f) să înfiinţeze asociaţii filantropice ale părinţilor, avînd ca scop principal contribuirea la dezvoltarea instituţiei de învăţămînt.

(2) Părinţii sau alţi reprezentanţi legali ai copiilor şi elevilor au următoarele obligaţii:

a) să asigure educarea copilului în familie şi să creeze condiţii adecvate pentru pregătirea temelor şi frecventarea studiilor, pentru dezvoltarea aptitudinilor, participarea la activităţi extraşcolare şi pentru autoinstruire;

b) să asigure şcolarizarea obligatorie a copiilor de vîrstă şcolară;

c) să colaboreze cu instituţia de învăţămînt, contribuind la realizarea obiectivelor educaţionale;

d) să urmărească, în colaborare cu conducerea instituţiei de învăţămînt şi cadrele didactice, situaţia şcolară şi comportamentul copilului sau elevului în instituţia de învăţămînt.

(3) Părinţii sau alţi reprezentanţi legali ai copiilor care nu manifestă responsabilitate şi nu asigură educarea şi instruirea copilului sînt pasibili de răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art 138 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №152 din 17.07.2014, versiune în vigoare din 11.09.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului