Articolul 141 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova. Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea şi ale UTA Găgăuzia în domeniul educaţiei

(1) Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea şi ale UTA Găgăuzia, în limitele competenţelor stabilite de legislaţie, au următoarele atribuţii în domeniul educaţiei:

a) asigură respectarea legislaţiei în domeniul educaţiei în teritoriul administrat;

b) realizează conducerea, monitorizarea şi evaluarea instituţiilor de învăţămînt ai căror fondatori sînt;

c) asigură colaborarea instituţiilor de învăţămînt ai căror fondatori sînt cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;

d) asigură funcţionarea eficientă a reţelei instituţiilor de învăţămînt general ai căror fondatori sînt, în baza indicatorilor de eficacitate, eficienţă şi performanţă;

e) pot contribui la finanţarea şi dezvoltarea bazei materiale a instituţiilor de învăţămînt din teritoriul administrat;

f) asigură condiţii adecvate de activitate pentru personalul didactic şi de studii pentru elevi;

g) susţin şi încurajează activitatea de formare profesională continuă a cadrelor didactice;

h) susţin şi încurajează participarea elevilor la concursuri şi olimpiade şcolare;

i) asigură, împreună cu părinţii, şcolarizarea copiilor cu vîrsta cuprinsă între 6 (7)-16 ani;

j) adoptă decizii privind optimizarea şi dezvoltarea reţelei instituţiilor de învăţămînt din teritoriul administrat, în baza indicatorilor de eficacitate, eficienţă şi performanţă;

k) delimitează districtele şcolare ale instituţiilor de învăţămînt general ai căror fondatori sînt;

1) monitorizează activitatea instituţiilor de învăţămînt private din teritoriul administrat;

m) asigură transportarea gratuită a elevilor şi cadrelor didactice la şi de la instituţiile de învăţămînt în localităţile rurale, pe distanţe ce depăşesc 2 km;

n) contribuie la plasarea în cîmpul muncii a absolvenţilor orfani.

(2) Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea şi ale UTA Găgăuzia asigură funcţionarea instituţiilor de învăţămînt ai căror fondatori sînt.

(3) Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea şi ale UTA Găgăuzia angajează şi eliberează personalul de conducere al instituţiilor de învăţămînt ai căror fondatori sînt.

(4) Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea şi ale UTA Găgăuzia elaborează şi prezintă Ministerului Educației, Culturii și Cercetării un raport anual privind starea învăţămîntului din teritoriul administrat, pe care îl publică pe paginile web oficiale ale lor. Metodologia de elaborare şi de publicare a raportului este stabilită de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

Art 141 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №152 din 17.07.2014, versiune în vigoare din 11.09.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului