Articolul 115 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova. Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare

(1) Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație şi Cercetare este o autoritate administrativă în subordinea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Culturii și Cercetării, instituită de Guvern, finanţată din bugetul de stat şi din venituri proprii.

(2) Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

a) realizează politicile statului în domeniul calităţii învăţămîntului profesional tehnic, superior şi al calităţii în formarea continuă;

b) elaborează, în conformitate cu standardele europene în domeniu, şi face publică propria metodologie de evaluare şi acreditare a instituţiilor ofertante de programe de formare profesională şi a programelor acestora pe care o propune spre aprobare Guvernului;

c) formulează şi revizuieşte periodic, în baza bunelor practici europene şi internaţionale, standardele de acreditare, standardele naţionale de referinţă şi indicatorii de performanţă utilizaţi la evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţămînt;

d) evaluează, pe bază contractuală, instituţiile ofertante de programe de formare profesională, precum şi programele acestora, în vederea autorizării de funcţionare provizorie, acreditării şi reacreditării în învăţămîntul profesional tehnic, în învăţămîntul superior şi în formarea continuă;

e) efectuează, în bază contractuală, la solicitarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, evaluarea calităţii unor programe şi instituţii ofertante de programe de formare profesională în învăţămîntul profesional tehnic, superior şi în formarea continuă;

e-1) acreditează instituţiile şi asigură calitatea în învăţămîntul general;

e-2) evaluează modul de realizare a Curriculumului naţional și administrează examenele şi evaluările în învăţămîntul general;

f) asigură obiectivitatea şi validitatea rezultatelor obţinute în procesul evaluării externe a instituţiilor ofertante de programe şi a programelor acestora;

g) asigură transparenţa în procesul de evaluare externă, inclusiv prin publicarea rezultatelor evaluării;

h) elaborează şi publică lucrări în domeniul evaluării şi acreditării instituţiilor de învăţămînt;

i) publică manuale, ghiduri metodice, lucrări de sinteză a bunelor practici de evaluare şi de asigurare internă şi externă a calităţii;

j) elaborează Codul de etică profesională a experţilor antrenaţi în evaluare;

k) prezintă Guvernului raportul anual de activitate şi îl publică pe pagina sa web oficială;

1) elaborează periodic rapoarte de autoevaluare a calităţii propriei activităţi în vederea pregătirii evaluării externe de către agenţii similare din alte ţări;

m) colaborează cu agenţii similare din alte ţări pentru dezvoltarea şi aplicarea de măsuri eficiente de îmbunătăţire a calităţii programelor de formare profesională;

n) face demersurile necesare ca, în cel mult 3 ani de la înfiinţare, să fie înscrisă în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţămîntul Superior.

(3) În exercitarea atribuţiilor, Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare are următoarele drepturi:

a) să antreneze colaboratori externi, experţi în domeniul său de activitate, remuneraţi;

b) să alcătuiască, în baza unei metodologii transparente şi folosind criterii de competenţă şi competitivitate, propriul registru de evaluatori, pe care îi pregăteşte metodologic şi îi deleagă pentru efectuarea misiunilor de evaluare externă a calităţii;

c) să verifice, la încheierea misiunii de evaluare, respectarea metodologiei de evaluare aplicate de experţi;

d) să informeze instituţia evaluată şi Ministerul Educației, Culturii și Cercetării despre rezultatele evaluării externe.

(4) Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare se constituie din :

a) Consiliul de conducere;

b) comisiile de profil;

c) aparatul administrativ.

(5) În cadrul Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare funcţionează subdiviziunea de evaluare a programelor şi a instituţiilor ofertante de programe de formare profesională din învăţămîntul superior, subdiviziunea de acreditare a programelor şi instituţiilor ofertante de programe de formare profesională din învăţămîntul superior, subdiviziunea dedicată învăţămîntului profesional tehnic, precum şi alte subdiviziuni necesare pentru realizarea atribuţiilor sale, constituite de către Consiliul de conducere.

(6) Pe lîngă subdiviziuni funcţionează, conform regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, comisii pe specialităţi, care îşi întocmesc registre de experţi-evaluatori pe bază de concurs deschis.

(7) Conducerea executivă a Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare este exercitată de către preşedintele Consiliului de conducere, numit în funcţie de Guvern, asistat de vicepreşedinte şi secretarul general.

(8) Consiliul de conducere este constituit din 15 membri: cadre cu funcţii ştiinţifico-didactice şi ştiinţifice şi cîte un reprezentant al studenţilor şi al mediului de afaceri. Membrii Consiliului de conducere nu pot deţine funcţii de demnitate publică, funcţia de rector sau de director al instituţiei de învăţămînt.

(11) Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul general al Consiliului de conducere sînt aleşi din rîndul membrilor acestuia, pentru un mandat de 4 ani.

(12) Modul de funcționare a Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educație şi Cercetare, atribuţiile președintelui, vicepreședintelui, secretarului general şi ale comisiilor de profil, condiţiile, procedurile de selectare şi desemnare a acestora, structura şi efectivul-limită ale aparatului administrativ, metodologia de calculare a taxelor, precum şi taxele percepute pentru procedurile de evaluare se stabilesc prin regulamentul aprobat de Guvern.

Art 115 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2023 anul №152 din 17.07.2014, versiune în vigoare din 11.09.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului