Articolul 66 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova. Calificările în învăţămîntul profesional ethnic

(1) Calificările în învăţămîntul profesional tehnic se atribuie în conformitate cu Cadrul Naţional al Calificărilor, elaborat în baza standardelor ocupaţionale pentru fiecare nivel al învăţămîntului profesional, în corespundere cu Cadrul European al Calificărilor şi cu necesitatea de calificări pe piaţa muncii.

(2) Cadrul Naţional al Calificărilor se elaborează de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în colaborare cu ministerele de resort, comitetele sectoriale, instituţiile de învăţămînt profesional tehnic, agenţii economici şi alţi parteneri sociali, şi se aprobă de Guvern.

(3) Nivelurile de calificare delimitează parametrii cantitativi şi calitativi ai competenţelor profesionale pe care trebuie să le deţină absolventul pentru a putea exercita meseria/profesia, specialitatea obţinută, în conformitate cu Cadrul Naţional al Calificărilor.

(4) În instituţiile de învăţămînt profesional tehnic pot fi obţinute calificări conforme cu Cadrul Naţional al Calificărilor, cu Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al meseriilor/profesiilor şi cu Nomenclatorul domeniilor de formare profesională, al specialităţilor şi calificărilor.

(5) Examenul de calificare, de certificare a competenţelor dobîndite în contextul educaţiei nonformale şi informale şi/sau susţinerea tezei sau proiectului de diplomă se desfăşoară conform criteriilor stabilite de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare în colaborare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării şi cu organele centrale de resort.

(6) Calificările acordate de instituţiile de învăţămînt profesional tehnic se introduc în Registrul Naţional al Calificărilor în Învăţămîntul Profesional, elaborat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în colaborare cu organele centrale de resort.

(7) Modulele/disciplinele din programele de formare profesională, în baza cărora se atribuie calificările, pot fi exprimate în credite, conform Sistemului european de credite transferabile, în baza acordurilor încheiate între instituţiile ofertante de programe de formare profesională.

Art 66 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №152 din 17.07.2014, versiune în vigoare din 11.09.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului