Articolul 7 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova. Principiile fundamentale ale educaţiei

Educaţia se întemeiază pe următoarele principii fundamentale:

a) principiul echităţii - în baza căruia accesul la învăţare se realizează fără discriminare;

b) principiul calităţii - în baza căruia activităţile de învăţămînt se raportează la standardele naţionale de referinţă şi la bunele practici naţionale şi internaţionale;

c) principiul relevanţei - în baza căruia educaţia răspunde nevoilor de dezvoltare personală şi social-economice;

d) principiul centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia;

e) principiul libertăţii de gîndire şi al independenţei faţă de ideologii, dogme religioase şi doctrine politice;

f) principiul respectării dreptului la opinie al elevului/studentului ca beneficiar direct al sistemului de învăţămînt;

g) principiul incluziunii sociale;

h) principiul asigurării egalităţii;

i) principiul recunoaşterii şi garantării drepturilor persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale, inclusiv a dreptului la păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase;

j) principiul unităţii şi integralităţii spaţiului educaţional;

k) eficienţei manageriale şi financiare;

l) principiul descentralizării şi autonomiei instituţionale;

m) principiul răspunderii publice - în baza căruia instituţiile de învăţămînt răspund public de performanţele lor;

n) principiul transparenţei;

o) principiul participării şi responsabilităţii comunităţii, a părinţilor şi a altor actori sociali interesaţi;

p) principiul susţinerii şi promovării personalului din educaţie;

q) principiul învăţămîntului laic.

Art 7 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №152 din 17.07.2014, versiune în vigoare din 11.09.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului