Articolul 16 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova. Evaluarea şi scara de notare

(1) Scopul evaluării este de a orienta şi optimiza învăţarea.

(2) Procesul de evaluare şi de notare se desfăşoară în conformitate cu regulamentul aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

(3) În învăţămîntul preşcolar, monitorizarea rezultatelor învăţării se realizează în baza standardelor de învăţare şi dezvoltare a copiilor cu vîrsta de pînă la 7 ani, precum şi a instrumentului de monitorizare a pregătirii copiilor pentru şcoală, aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

(4) Evaluarea rezultatelor învăţării, la toate nivelurile de învăţămînt, se face cu note de la "10" la "1" şi, după caz, cu calificativele "excelent", "foarte bine", "bine", "satisfăcător", "nesatisfăcător", "admis", "respins" sau prin descriptori.

(5) În învăţămîntul primar, evaluarea rezultatelor învăţării este criterială şi se efectuează prin descriptori.

(6) Evaluarea şi notarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale se realizează în baza planurilor educaţionale individualizate.

(7) În învăţămîntul superior, pe lîngă sistemul naţional de notare, se aplică şi scara de notare cu calificative recomandate în Sistemul european de credite transferabile (A, B, C, D, E, FX, F) pentru completarea suplimentului la diplomă şi facilitarea mobilităţii academice. Echivalarea cu scara naţională de notare se face după cum urmează:

A: 9,01-10,0;

B: 8,01-9,0;

C: 7,01-8,0;

D: 6,01-7,0;

E: 5,0-6,0;

FX: 3,01-4,99;

F: 1,0-3,0.

(8) Notarea elevilor şi studenţilor fără respectarea metodologiilor de evaluare şi a standardelor naţionale constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit legii.

Art 16 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №152 din 17.07.2014, versiune în vigoare din 11.09.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului