Articolul 3 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova. Noţiuni principale

În sensul prezentului cod, următoarele noţiuni principale semnifică:

act de studii echivalent - act de studii eliberat pentru trasee educaţionale similare din ţară sau de peste hotare;

alternative educaţionale - instituţii de învăţămînt sau programe de studii şi de formare profesională diferite de cele tradiţionale, dar care corespund standardelor educaţionale de stat;

cadru al calificărilor - categorii de calificare ce delimitează nivelul de cunoştinţe şi de competenţe profesionale pe care trebuie să le posede absolvenţii învăţămîntului profesional de diferite niveluri în vederea exercitării profesiei obţinute;

cadru didactic titular - persoană care ocupă o funcţie didactică (în învăţămîntul superior - didactică şi ştiinţifico-didactică), a cărei activitate de bază se desfăşoară într-o singură instituţie de învăţămînt şi care este înscrisă nominal în schema de încadrare a instituţiei;

cadru didactic de sprijin - specialist calificat în domeniul pedagogiei, psihopedagogiei şi psihopedagogiei speciale, care acordă asistenţă psihopedagogică copiilor cu cerinţe educaţionale speciale;

calitatea în învăţămînt - ansamblu de caracteristici ale unui program de studiu şi ale ofertanţilor acestuia, prin care sînt satisfăcute aşteptările beneficiarilor în raport cu standardele de calitate;

centru de excelenţă - instituţie de învăţămînt profesional tehnic, cu potenţial sporit, avînd atribuţii atît în domeniul organizării programelor combinate de formare profesională, cît şi în domeniul dezvoltării capacităţilor sistemului de învăţămînt profesional tehnic;

centru educaţional comunitar - instituţie cu destinaţie educaţională, multifuncţională;

cerinţe educaţionale speciale - necesităţi educaţionale ale copilului/elevului/studentului, care implică o şcolarizare adaptată particularităţilor individuale sau caracteristice unei dizabilităţi ori tulburări de învăţare, precum şi o intervenţie specifică prin acţiuni de reabilitare sau recuperare corespunzătoare;

certificare - proces de validare formală, în urma unei proceduri standard de evaluare, a competenţelor obţinute în contextul educaţiei formale, nonformale şi informale;

ciclu de studiu - secvenţă de învăţămînt şi de formare, în învăţămîntul secundar general şi superior, cu durata stabilită, care se încheie cu evaluarea finală corespunzătoare, urmată de acordarea calificării profesionale şi/sau a unui titlu, după caz, precum şi cu eliberarea actului de studii corespunzător;

clase cu predare simultană - clase primare mixte, alcătuite din cel mult două clase componente (de regulă,I-III, II-IV), în care activităţile directe cu elevii unei clase alternează cu activitatea individuală a elevilor altei clase, procesul educaţional fiind realizat în conformitate cu curricula corespunzătoare;

complex educaţional - instituţie de învăţămînt care întruneşte condiţiile necesare pentru înmatricularea copiilor şi elevilor de diferite vîrste la nivelurile preşcolar, primar şi gimnazial;

consorţiu - asociaţie de instituţii de învăţămînt şi organizaţii, care desfăşoară activităţi educaţionale, de cercetare, dezvoltare, inovare, creaţie artistică în baza unui acord de parteneriat încheiat conform legislaţiei în vigoare;

credite de studii transferabile - valori numerice convenţionale, alocate fiecărei discipline sau activităţi distincte din planul de învăţămînt, care exprimă cantitatea de efort necesară studentului pentru a atinge nivelul minim al obiectivelor şi finalităţilor de învăţare programate;

curriculum adaptat - curriculum la o disciplină şcolară, în care se realizează corelarea cu potenţialul copilului sau elevului cu cerinţe educaţionale speciale, finalităţile educaţionale rămînînd neschimbate;

curriculum modificat - curriculum la o disciplină şcolară, în care se modifică finalităţile educaţionale în funcţie de potenţialul copilului sau elevului cu cerinţe educaţionale speciale;

descriptori - criterii calitative de evaluare care descriu modul de manifestare a competenţelor elevului şi permit determinarea gradului de realizare a acestora (minim, mediu, maxim). În conformitate cu nivelul atins, descriptorii permit acordarea de calificative (suficient, bine, foarte bine);

district şcolar - teritoriu arondat unei instituţii de învăţămînt preşcolar, primar sau gimnazial;

educaţie incluzivă - proces educaţional care răspunde diversităţii copiilor şi cerinţelor individuale de dezvoltare şi oferă oportunităţi şi şanse egale de a beneficia de drepturile fundamentale ale omului la dezvoltare şi educaţie de calitate în medii comune de învăţare;

educaţie timpurie - proces educaţional realizat cu copiii cu vîrsta cuprinsă între 0 şi 6(7) ani în instituţii educaţionale sau în familie, în scopul dezvoltării lor fizice, cognitive, emoţionale şi sociale;

educaţie formală - ansamblul acţiunilor didactice şi pedagogice proiectate instituţional prin structuri organizate sistemic, pe niveluri şi cicluri de studii, în cadrul unui proces de instruire realizat cu rigurozitate, în timp şi spaţiu;

educaţie nonformală - ansamblul acţiunilor instructive proiectate şi realizate într-un cadru instituţionalizat extraşcolar, constituit ca o punte între cunoştinţele asimilate la lecţii şi cunoştinţele acumulate în contextul educaţiei informale;

educaţie informală - ansamblul influenţelor instructive şi pedagogice exercitate spontan şi continuu asupra individului în familie, în localitate, în cartier, în stradă , în (micro) grupuri sociale, în mediul social (cultural, profesional, economic, religios etc.), în comunitate (naţională, zonală, teritorială, locală) şi prin mass-media (presa scrisă, radio, televiziune etc.);

evaluare a calităţii educaţiei - examinare multicriterială a măsurii în care instituţia educaţională şi programele acesteia îndeplinesc standardele educaţionale naţionale de referinţă;

evaluare criterială - evaluare a rezultatelor şcolare, efectuată prin descriptori, care specifică nivelul performanţelor individuale ale elevului în raport cu competenţele urmărite;

examen de bacalaureat profesional – evaluare a competențelor generale și profesionale ale elevilor la finalizarea studiilor în instituțiile de învățămînt profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterţiar, în modul stabilit de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;

formare continuă a adulţilor - componentă a învăţării pe tot parcursul vieţii, care asigură accesul continuu la ştiinţă, informaţie, cultură, în vederea adaptării flexibile a individului la noile realităţi socioeconomice în permanentă schimbare şi în scopul dezvoltării competenţelor necesare pentru activitatea profesională şi socială;

formare profesională - proces de instruire în urma căruia se obţine o calificare atestată printr-un certificat sau o diplomă, eliberate în condiţiile legii;

instituţii de învăţămînt alternative - instituţii de învăţămînt altele decît cele care constituie structura funcţională obligatorie a sistemului de învăţămînt. Acestea oferă, de regulă, programe sau servicii educaţionale alternative;

învăţămînt dual - învăţămînt în cadrul căruia instruirea teoretică se realizează în instituţia de învăţămînt, iar cea practică - la întreprindere;

învăţămînt profesional - programe de formare profesională, finalizate cu obţinerea unei calificări, şi instituţiile care oferă aceste programe;

măsuri de intervenţie şi servicii de sprijin pentru incluziunea educaţională - ansamblu de măsuri şi servicii realizate pentru a răspunde necesităţilor copiilor, elevilor şi studenţilor cu cerinţe educaţionale speciale în vederea facilitării accesului acestora la serviciile educaţionale din comunitate;

mentor - cadru didactic sau managerial experimentat, cu rol de îndrumător pentru alte cadre didactice sau manageriale, debutante sau cu experienţă în profesie, care acordă sprijin pentru dezvoltarea personală şi profesională;

mentorat - proces de îndrumare, ghidare, sprijinire a învăţării, educării şi/sau dezvoltării profesionale, desfăşurat între mentor şi o altă persoană, fiind bazat pe premisa implicării interactive a ambelor părţi, a asumării obligaţiilor ce le revin conform statutului deţinut;

meserii/specialităţi conexe - meserii/specialităţi care necesită. aceeaşi bază de cunoştinţe generale şi de specialitate, precum şi acelaşi set de aptitudini şi abilităţi, fiind înrudite sau avînd trunchi comun;

mobilitate academică - proces de participare a elevilor/studenţilor şi a cadrelor didactice la programe de studii şi de cercetare realizate în instituţii din ţară şi din străinătate;

modul psihopedagogic - modul destinat absolvenţilor care doresc să se încadreze în învăţămînt în calitate de cadru didactic, care include formarea teoretică în domeniul pedagogiei, psihologiei, didacticii disciplinei şi un stagiu obligatoriu de practică;

normă didactică - volum de muncă stabilit pentru realizarea activităţilor didactice corespunzătoare funcţiei;

pachet standard de servicii educaţionale - sistem de oferte şi programe educaţionale, orientate spre atingerea unor finalităţi concrete şi dobîndirea unui volum de cunoştinţe, formarea unor competenţe conforme cu standardele educaţionale;

plan educaţional individualizat - instrument de organizare şi realizare coordonată a procesului educaţional pentru beneficiarii cu cerinţe educaţionale speciale;

program prelungit - program în afara orarului de bază, realizat în conformitate cu regulamentul aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării şi organizat în instituţiile de învăţămînt, la solicitarea părinţilor, pentru elevii din clasele I-V;

psihopedagog - specialist avînd competenţe necesare implicării în procesul educaţional şi în cel de adaptare şi integrare şcolară a elevilor şi de diagnosticare a particularităţilor individuale ale acestora;

psihopedagog special - specialist în activitatea corecţional-recuperatorie (formarea comunicării verbale, dezvoltarea deprinderilor de percepţie auditivă, dezvoltarea sferei cognitive etc.);

sistem de educaţie - ansamblul instituţiilor şi organizaţiilor (educaţionale, economice, politice, ştiinţifice, culturale, obşteşti), precum şi al comunităţilor (familie, popor, naţiune, grupuri profesionale, mass-media) care, în mod direct sau indirect, explicit sau implicit, realizează funcţii educaţionale, asigurînd procesul de formare şi dezvoltare a personalităţii în cadrul educaţiei formale, nonformale şi informale;

specialitate - complex de competenţe profesionale obţinute prin instruire într-un anumit domeniu;

standarde de acreditare - ansamblu de cerinţe care definesc nivelul minim obligatoriu de realizare a activităţilor unei organizaţii furnizoare de educaţie care solicită autorizarea de funcţionare provizorie, ale unei instituţii de învăţămînt superior/profesional tehnic acreditate care solicită autorizarea de funcţionare provizorie/acreditarea unui nou program de formare profesională sau ale unei instituţii de învăţămînt superior/profesional tehnic acreditate care solicită evaluarea externă a calităţii educaţiei oferite;

standarde educaţionale de stat - condiţiile obligatorii de realizare a programelor educaţionale la toate nivelurile şi ciclurile de învăţămînt în instituţiile publice şi private, precum şi cerinţele minime obligatorii faţă de conţinutul programelor educaţionale, volumul maxim de muncă pretins copilului, elevului sau studentului şi cadrului didactic, faţă de infrastructura şi dotarea instituţiei de învăţămînt, faţă de nivelul de pregătire al absolvenţilor şi organizarea procesului educativ. Standardele educaţionale de stat constituie baza pentru evaluarea obiectivă a calităţii şi a nivelului de instruire şi calificare a absolvenţilor, indiferent de forma de realizare a studiilor;

standarde naţionale de referinţă - ansamblu de cerinţe care definesc un nivel optim de realizare a activităţilor furnizorului de educaţie/instituţiei furnizoare de educaţie în baza bunelor practici existente la nivel naţional, european sau internaţional. Standardele naţionale de referinţă sînt specifice fiecărui program de studii şi fiecărei instituţii;

studii superioare integrate - durata cumulată a ciclurilor I şi II din învăţămîntul superior, care corespunde unui număr de cel puţin 300 de credite de studii transferabile şi care se finalizează cu obţinerea unei diplome echivalente cu diploma de studii de master.

Art 3 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №152 din 17.07.2014, versiune în vigoare din 11.09.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului